งาน 30 ปี สธวท ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 7 มิถายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องออคิด บอลรูม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่นนางดวงตา ทองโสภิต นางปราณี ธีรภานุ นายประยูร อังสนันท์ ที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้าขอนแก่น, นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น, นางโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ นางกิติมา พัฒนภูทอง รองประธานหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมงาน 30 ปี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น (สธวท ขอนแก่น) ภายใต้ชื่อ “โจมขวัญเอิ้น เซินบายศรี เฮือง 30 ปี” สธวท ขอนแก่น โดยนางชุติมา สงวนระกูล นายกสมาคมฯ เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ ทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยภรรยา และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย พร้อมคุณแม่ ดร.จรรย์สมร […]

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

7 June 2562

กิจกรรมจับคู่กับพันธมิตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Marketplace

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น, นายพรชัย แซ่ลิ้ม กรรมการหอการจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่กับพันธมิตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Marketplace พร้อมทั้งรับฟังแนวโน้มตลาดตลอดจนเทคนิคการทำการค้าให้ประสบความสำเร็จผ่านช่องทางออนไลน์ข้ามพรมแดน โดยเป็นการนำผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง) มาพบกับพันธมิตรจากแพลตฟอร์มตัวจริงเสียงจริง Kha-leang.com (ตลาด CLMV) Tmall Global Patrner (ตลาดจีน) และ Amazon (ตลาดอเมริกา) เพื่อให้ความรู้และจับคู่เจรจาธุรกิจถึงพื้นที่ ตลอดจนการปลดล็อคปัญหาทางการเงินกับ SME Bank และเทคนิคการเข้าถึงตลาดสากลแพลตฟอร์มระดับประเทศผ่าน Thaitrade.com

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

7 June 2562

กิจกรรมเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 5

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมอวานีขอนแก่นนางอัมภา พรรณเกษา, นายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล, นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันให้มีความสนิทสนมแนบแน่นยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกับส่งต่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพในครั้งที่ 6 ต่อไป จัดโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

29 May 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางสุปราณี ลีสิริกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อทราบถึงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว พัฒนาแยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชนท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

27 May 2562

กิจกรรมคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว Slow Life “ตามน้องไปมหาสารคาม”

เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 นายกิตติศักดิ์ วรกิจไพบูลย์ นายถาวร อารยะสัจพงษ์ นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว Slow Life “ตามน้องไปมหาสารคาม” เส้นทาง นองคาย-อุดรธานี-เลย-ขอนแก่น-มหาสารคาม เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงและเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองในภาคอีสาน โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวาน ณ วัดหนองแวงพระอารมหลวง บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

27 May 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น นางสุปราณี ลีสิริกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเภททุนหมุนเวียน จำนวน 4 ครั้ง 73 โครงการ เป็นเงินจำนวน 10,489,490 บาท ประเภทเงินทุนอุดหนุน จำนวน 3 ครั้ง 12 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 968,230 บาท และเพื่อพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกประเภทกลุ่มองค์กร จำนวน 3 องค์กรจากอำเภอชนบทและอำเภอพล โดยทำการสมัครสมาชิกองค์กรประเภทคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล 1 องค์กร และ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 2 องค์กร พิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 12 โครงการ และ ประเภทอุดหนุน […]

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

24 May 2562

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 10

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น นายวิษณุ อัครวิมุต กรรมการหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ พสกนิกรชาวขอนแก่นร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

21 May 2562

ประชุมคณะกรรมการอำนวนการโครงการจัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางกิติมา พัฒนภูทอง รองประธานหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวนการโครงการจัดมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณารูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 6 โซน คือ โซนที่ 1 เวทีกลาง ประกอบด้วย-การเปิดงานอย่างสมพระเกียรติ-การแสดงในพิธีเปิดงาน-จุดรับชมการถ่ายทอดสด-การแสดงมหรสพสมโภช ตลอด 3 วันโซนที่ 2 การสาธิตการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน-ศิลปะการต่อสู้ (มวยไทยโบราณ)-หมอลำพื้นบ้าน-การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโซนที่ 3 การสาธิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรม-กลุ่มทอผ้าไหมไทยบ้านหัวฝาย-สุภาณีไหมไทย-หัตถกรรมคุ้มสุโข-กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนข่า-ภาสกรไหมไทยโซนที่ 4 การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น-งานฝีมือร้อยมาลัย-แกะสลัก-จักสานโซนที่ 5 วิถีวัฒนธรรมของชุมชนอีสานโซนที่ 6 การจำหน่ายสินค้าชุมชน และอาหารพื้นบ้าน ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 2562 ณ […]

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

16 May 2562

พิธีเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท คุณสุปราณี ลีสิริกุล รองประธานหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2562 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ( Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( Product Development) จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

16 May 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ขอนแก่น

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายวิษณุ อัครวิมุต กรรมการหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อกลุ่มเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านน้องน้ำขุ่นเหนือ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านผาน้ำเที่ยง ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนห้วยโจดพัฒนา บ้านโป่งแคร์ ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด บ้านซำจาน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

15 May 2562
1 2 3