ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายโชคชัย คุณวาสี ที่ปรึกษาหอการค้าขอนแก่น, นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์, นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รองประธานหอการค้าขอนแก่น, นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบต่อที่ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ กรอ. ในด้านต่างๆ ดังนี้ รายงานผลการดำเนินงานด้านการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดขอนแก่น รายงานผลการด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและฝีมือแรงงาน รายงานผลการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เรื่องเพื่อพิจารณา พิจารณารายชื่อคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน จังหวัดขอนแก่น และแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบราง จังหวัดขอนแก่น การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมในระยะกลาง และระยะยาวของขอนแก่น และลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำชี ผลกระทบของผู้ประกอบการ SME กรณีอัตราค่าธรรมเนียมขอต่อใบอนุญาต และขอตั้งโรงงานใหม่ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 แนวทางการขับเคลื่อน และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ กรอ. จังหวัดขอนแก่น

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

15 May 2562

งานสัมมนา จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร 2,3 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น นายปิยบุตร พรหมลักขโน ที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้าขอนแก่น, นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น, นายอนุวัตร์ ติยวัฒนาโรจน์ นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล นางพีรญา รักสุจริต รองประธานหอการค้าขอนแก่น, นายพรชัย แซ่ลิ้ม กรรมการหอการค้าขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดขอนแก่น (YEC) ร่วมงานสัมมนา : จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการจรรยาบรรณสัญจร 4 ภาค ประจำปี 2562 พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จรรยาบรรณกับการเติบโตของธุรกิจยุค 4.0” โดยคุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย และการบรรยาย “คลิกนิกจรรยาบรรณ (ไขปัญหาและตอบโจทย์จรรยาบรรณดีเด่น)” โดย ผศ.ดร.เอกชัย อดิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

13 May 2562

โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารเครือข่ายทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคุวานันท์ อาคารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดย นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด โดย นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล Co-Founder บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพลู คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบันทึกหลักการความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารเครือข่ายทางวิชาการ (Academic partnerships) โดยมีวัตถุประสงค์คือ  เพื่อสร้างองค์ความรู้การบริการวิชาการแก่สังคมและการบริหารเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสังคมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการในด้านต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษาวิจัยและพัฒนาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ  สนับสนุนด้านการจัดการ การตลาด ตลอดจนการดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองขอนแก่นด้านธุรกิจ

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

13 May 2562

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน หอการแฟร์ สัญจร TCC FAIR 2019

วันที่ 2 พ.ค.62 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคุวานันท์ อาคารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการหอการค้าขอนแก่น พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน หอการแฟร์ สัญจร (TCC Fair) 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 7 ก.ค.62 (10 วัน) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ( KICE ) งานหอการค้าแฟร์ จังหวัดขอนแก่น 2562 เป็นการนำเอาผู้ประกอบการจำหน่านสินค้าและผู้ส่งออกกว่า 250 ราย ในสาขาอาหาร และเครื่องดื่ม สินค้าเครื่องสำอาง สุขภาพความงามและสปา สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องประดับ สอนค้าไลฟ์สไตล์และของตกแต่งบ้าน การท่องเที่ยว การเงิน การธนคารและประกันภัย เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น มาร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งมีกิจกรรมการสัมมนา เสวนา และ Workshop การเจราจาธุรกิจ […]

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

5 May 2562

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ รองประธานหอการค้าขอนแก่น, นานกังวาน เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดขอนแก่น เพื่อทราบถึงการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่1. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต2. โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”3. โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน เพื่อร่วมกันวางแผนทสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว และร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งอำเภอได้เสนอมาให้จังหวัดพิจารณาให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่⁃ อ.มัญจาคีรี จำนวน 3 โครงการ⁃ อ.บ้านฝาง. จำนวน 3 โครงการ⁃ อ.โคกโพธิ์ไชย จำนวน 3 โครงการ⁃ […]

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

5 May 2562

ประชุมคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องขอนแก่นเมืองหัตกรรมโลก.

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องขอนแก่นเมืองหัตกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ครั้งที่ 2/2562 โดยเป็นการประชุมสืบเนื่องจากครั้งที่ 1 เรื่องการมอบหมายภารกิจในการจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง ขอนแก่น: เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเพื่อพิจารณาข้อมูลจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง ประวัติผ้ามัดหมี่จังหวัดขอนแก่น การจัดทำลายผ้าประจำจังหวัด การส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่จังหวัดขอนแก่น การประชาสัมพันธ์ลายผ้าประจำจังหวัด แหล่งผลิตและย่านการค้าผ้ามัดหมี่จังหวัดขอนแก่น การรับรองขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกผ้ามัดหมี่

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

5 May 2562

พิธีปลูกต้นไม้มงคลและประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลพระราชทานประจำรัชกาลที่ 10 ในโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล และหลังจากนั้นเวลา 10.30 น. ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนเมษายน 2562 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 4/2562

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

5 May 2562

พิธีเปิดโครงการ “ตะวันฉาย วิ่งปั่นไมล์ ให้รอยยิ้ม”

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ นายชัยชาญ วรนิทัศน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ตะวันฉาย วิ่งปั่นไมล์ ให้รอยยิ้ม” ภายใต้โครงการมอบโอกาสวาดฝันสร้างสรรค์ รอยยิ้ม 10 ปี มูลนิธิตะวันฉาย โครงการ “ตะวันฉาย วิ่งปั่นไมล์ ให้รอยยิ้ม” เป็นกิจกรรมระดมทุนจากการวิ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า ผู้ขาดโอกาสให้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้นักวิ่ง วิ่งในสถานที่ใดก็ได้ในเส้นทางที่นักวิ่งเป็นผู้กำหนดเอง เพียงวิ่งให้ครบระยะทางจำนวน 10 กิโลเมตรขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 เดือน และใช้แอพพลิเคชัน บันทึกระยะทาง (เช่น strava, Runtastic) ในการเก็บระยะทางเป็นหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค.62 ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศีรษะและใบหน้า

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

4 May 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขอนแก่น

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนางสุรัสวดี สฤษฎีชัยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

4 May 2562

งาน Chang Sensory Trails Present Wongnai KhonKaen Food Caravan.

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น นายถาวร อารยะสัจพงษ์, นายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล, นายวิษณุ อัครวิมุต รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีเปิด “Chang Sensory Trails Present Wongnai Khon Kaen Food Caravan” งานในครั้งนี้เป็นการนำร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านดังที่ได้รับความนิยมทั้งในแอปพลิเคชันวงในและร้านที่กำลังเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นร้านจากขอนแก่น กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆเข้าร่วมงาน โดยงาน Chang Sensory Trails Present Wongnai Khon Kaen Food Caravan นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ณลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

ทีมงาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

26 April 2562
1 2 3