พันธกิจ | MISSION

“เป็นกลไกหลักของภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น
เพื่อให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน
ผ่านการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ดี
และส่งเสริมการทำธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม
เป็นกำลังสำคัญในการลดความเหลื่อมลํ้าและนำพาเศรษฐกิจของขอนแก่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์ | VISION

“ขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจขอนแก่นบนความยั่งยืน
สู่การเป็นเมืองที่สมบูรณ์พูนสุข”