ภารกิจของหอการค้าขอนแก่น

 • Incubate & Competency Enhancement : ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น ทั้งนักธุรกิจเดิม เอสเอ็มอี คนรุ่นใหม่ที่อยากทำธุรกิจ ส่งเสริมชาวขอนแก่นให้มีทักษะผู้ประกอบการ สามารถแข่งขันได้บนความรับผิดชอบ
 • Networking & Co-create: เชื่อมโยงธุรกิจภาคการผลิตสู่ภาคการค้าและบริการ และสร้างการมีส่วนระหว่างกัน
 • Representative & Social Engagement: เป็นตัวแทนภาคเอกชนในการเชื่อมโยงกับภาคราชการและประชาชน

คุณค่าร่วม SHARED VALUE

“ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นด้วยความร่วมมือร่วมใจ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
(ถอดจากขอนแก่นโมเดล, คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน)

เสนอกิจกรรมของหอการค้า /
แนวทางการเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นรูปธรรม

 • ประชุมย่อย
 • Proposal
 • Action plan

Theme ของหอการค้าในช่วงปีนี้หรือปีครึ่ง

 • ขอนแก่น-จีน MICE และ การค้าระหว่างประเทศ
 • สะดวกง่าย
 • รถไฟความเร็วสูง
 • ธุรกิจการค้าพิเศษ
 • กีฬา
 • Chef table อาหาร
 • ปรับภูมิทัศน์ทางการค้า
 • ผู้ประกอบการมีคุณภาพแข่งขันได้
 • Incubator
 • รับสมัครพ่อค้าแม่ค้าข้างนอก
  • จ่ายเงินแบบสัดส่วน
  • อดีต ไม่ได้กระจายโอกาสให้คนภายนอก
 • ส่งเสริม SME ดูรูปแบบ ทำอะไรที่ทำประจำ จัดงานประจำเดือน
 • พัฒนา staff หอ
 • Data สมาชิก แบ่ง cluster
 • Clinic ธุรกิจ (ทำแบบให้นัดหมายล่วงหน้า)