Strategy day หอการค้าขอนแก่น

ถ้าขอนแก่นเป็นคน

กายภาพ

 • คล่องแคล่ว
 • Smart casual
 • ไม่อ้วน ไม่ผอม
 • แต่งตัวสบาย ๆ
 • คล่องตัว
 • หน้าตาดี

สติปัญญา

 • ฉลาด
 • Creative
 • เรียนรู้ไว
 • คิดเร็ว ทำเร็ว

ความเชื่อ

 • รักท้องถิ่น
 • ไม่ขี้อิจฉา
 • ปรับปรุงตัวตลอดเวลา
 • สามัคคี

Khonkaen model

 • พึ่งตัวเอง คิดนอกกรอบ
 • เน้นการมีส่วนร่วม

Vision ขอนแก่น

อดีต

 • ศูนย์กลางการค้า
 • รถไม่ติด
 • ไม่ค่อยมีคนรู้จัก
 • กันดาร ห่างไกล บ้านนอก

ปัจจุบัน

 • ศูนย์กลาง CLMV
 • พี่เวียร์
 • ข้าราชการยังไม่ดี
 • รถติด

อนาคต

 • กายภาพ
  • ศูนย์กลางการเชื่อมต่อ
  • สวนสาธารณะมากขึ้น
  • ตึกสูง แต่ไม่อยากให้เหมือน กทม.
  • กระจายความเจริญ ไม่มีตึกสูง
  • การคมนาคม
  • Complete street
  • Green building
  • การกำจัดขยะ
  • น้ำไม่ท่วม 
 • สังคม
  • รักท้องถิ่น
  • เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
  • ไม่เห็นแก่ตัว
  • มีความละอาย
  • เคารพซึ่งกันและกัน
  • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  • มีความสุข
  • คุณภาพชีวิตดี
  • มีความเอื้ออาทร
 • คน
  • ไม่มีอีโก้
  • มีระเบียบวินัย
  • เคารพความหลากหลาย
  • เปิดกว้างทางความคิด
  • สุขภาพดี
  • คนตรงเวลา

GPP

 • ไม่อยากให้โตเฉพาะ GPP อยากให้มีหน่วยวัดความสุขด้วย เช่น ใช้SDG ดูความสมบูรณ์พูนสุข สุขภาพ
 • ใช้คำว่ามั่งคั่งแทนร่ำรวย
 • ขึ้นเป็นอันดับ 10 ไม่อยากให้วัดแบบนั้น ไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เปลี่ยนเป็นให้อันดับสูงขึ้น ให้คนขอนแก่นมีรายได้ต่อหัวมากขึ้น
 • เป้าหมายการยกระดับ เป็นการยกระดับหอการค้าอย่างเดียวหรือยกระดับเครือข่ายด้วย
 • อันดับต่างกันอย่างไร เป็นตัวเลขที่ท้าทายและมีความเป็นไปได้
 • GPP วัดแล้วไม่เห็นความเหลื่อมล้ำ วัดความสำเร็จลำบาก รวมถึงดูดทรัพยากรจากจังหวัดใกล้เคียง ควรขับเคลื่อนด้วยความยั่งยืน ใช้งานวิจัยจากมข.
 1. ธุรกิจ
 2. นักลงทุนภายนอก
 3. สังคมขอนแก่น
 • กระบอกเสียง
 • แหล่งข้อมูล
 • เชื่อมโยงสังคมและธุรกิจ
 • รวมกลุ่มมีพลัง
 • Connection
 • ส่งเสริมศักยภาพ
 • ช่องทางทำธุรกิจ
 • Business matching
 • ชี้ช่องทรัพยากร ลูกค้า แหล่งทุน supply
 • One stop service
 • เกื้อกูล

เมืองขอนแก่น

 • ปกป้องทรัพยากรจังหวัด
 • เติมความสุขให้เมืองได้
 • จัดหมวดหมู่
 • สร้างวัฒนธรรม เผื่อแผ่สังคม
 • ตัวแทนของเมือง flagship ของเมือง
 • ช่วยเหลือสังคม SE
 • ส่งเสริมผู้ประกอบการมองถึงสังคม

Mission

 • เพิ่มความสุข
 • เพิ่มกลไกหลักภาคเอกชน

ภารกิจ

 • ขอนแก่นทำ smart city-smart economy และ MICE