เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคุวานันท์ อาคารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดย นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด โดย นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล Co-Founder บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพลู คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ร่วมบันทึกหลักการความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารเครือข่ายทางวิชาการ (Academic partnerships) โดยมีวัตถุประสงค์คือ 

  • เพื่อสร้างองค์ความรู้การบริการวิชาการแก่สังคมและการบริหารเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสังคมทางวิชาการ
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการในด้านต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษาวิจัยและพัฒนาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ 
  • สนับสนุนด้านการจัดการ การตลาด ตลอดจนการดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ
  • ร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองขอนแก่นด้านธุรกิจ