วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่องขอนแก่นเมืองหัตกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ครั้งที่ 2/2562 โดยเป็นการประชุมสืบเนื่องจากครั้งที่ 1 เรื่องการมอบหมายภารกิจในการจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง ขอนแก่น: เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเพื่อพิจารณาข้อมูลจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง ประวัติผ้ามัดหมี่จังหวัดขอนแก่น การจัดทำลายผ้าประจำจังหวัด การส่งเสริมการทอผ้ามัดหมี่จังหวัดขอนแก่น การประชาสัมพันธ์ลายผ้าประจำจังหวัด แหล่งผลิตและย่านการค้าผ้ามัดหมี่จังหวัดขอนแก่น การรับรองขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกผ้ามัดหมี่