วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ รองประธานหอการค้าขอนแก่น, นานกังวาน เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดขอนแก่น

เพื่อทราบถึงการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
2. โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
3. โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน

เพื่อร่วมกันวางแผนทสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว และร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งอำเภอได้เสนอมาให้จังหวัดพิจารณาให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่
⁃ อ.มัญจาคีรี จำนวน 3 โครงการ
⁃ อ.บ้านฝาง. จำนวน 3 โครงการ
⁃ อ.โคกโพธิ์ไชย จำนวน 3 โครงการ
⁃ อ.พระยืน จำนวน 3 โครงการ
⁃ อ.น้ำพอง จำนวน 3 โครงการ
⁃ อ.แวงใหญ่ จำนวน 3 โครงการ
⁃ อ.ภูเวียง จำนวน 2 โครงการ
⁃ อ.ซำสูง จำนวน 1 โครงการ