วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางสุรัสวดี สฤษฎีชัยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต