เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร 2,3 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น

นายปิยบุตร พรหมลักขโน ที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้าขอนแก่น, นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น, นายอนุวัตร์ ติยวัฒนาโรจน์ นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล นางพีรญา รักสุจริต รองประธานหอการค้าขอนแก่น, นายพรชัย แซ่ลิ้ม กรรมการหอการค้าขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดขอนแก่น (YEC)

ร่วมงานสัมมนา : จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการจรรยาบรรณสัญจร 4 ภาค ประจำปี 2562 พร้อมร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “จรรยาบรรณกับการเติบโตของธุรกิจยุค 4.0” โดยคุณวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย และการบรรยาย “คลิกนิกจรรยาบรรณ (ไขปัญหาและตอบโจทย์จรรยาบรรณดีเด่น)” โดย ผศ.ดร.เอกชัย อดิศักดิ์กุล คณบดีคณะวิทยพัฒน์ และผู้อำนวยการศูนย์ธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย