วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายโชคชัย คุณวาสี ที่ปรึกษาหอการค้าขอนแก่น, นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์, นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รองประธานหอการค้าขอนแก่น, นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล เลขาธิการหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2562

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบต่อที่ประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ กรอ. ในด้านต่างๆ ดังนี้

  • รายงานผลการดำเนินงานด้านการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดขอนแก่น
  • รายงานผลการด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและฝีมือแรงงาน
  • รายงานผลการด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรื่องเพื่อพิจารณา

  • พิจารณารายชื่อคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน จังหวัดขอนแก่น และแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบราง จังหวัดขอนแก่น
  • การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมในระยะกลาง และระยะยาวของขอนแก่น และลุ่มน้ำพอง ลุ่มน้ำชี
  • ผลกระทบของผู้ประกอบการ SME กรณีอัตราค่าธรรมเนียมขอต่อใบอนุญาต และขอตั้งโรงงานใหม่ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
  • แนวทางการขับเคลื่อน และติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ กรอ. จังหวัดขอนแก่น