วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

นางสุปราณี ลีสิริกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2562 เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ประเภททุนหมุนเวียน จำนวน 4 ครั้ง 73 โครงการ เป็นเงินจำนวน 10,489,490 บาท ประเภทเงินทุนอุดหนุน จำนวน 3 ครั้ง 12 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 968,230 บาท

และเพื่อพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกประเภทกลุ่มองค์กร จำนวน 3 องค์กรจากอำเภอชนบทและอำเภอพล โดยทำการสมัครสมาชิกองค์กรประเภทคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล 1 องค์กร และ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 2 องค์กร พิจารณาอนุมัติโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 12 โครงการ และ ประเภทอุดหนุน จำนวน 2 โครงการ พิจารณาโครงการเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562