วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางสุปราณี ลีสิริกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัด ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ครั้งที่ 1/2562

เพื่อทราบถึงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อชุมชนสามารถบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว พัฒนาแยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชนท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวในชุมชน