วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมอวานีขอนแก่น
นางอัมภา พรรณเกษา, นายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล, นายจิรทีปต์ ลี้ตระกูล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกันให้มีความสนิทสนมแนบแน่นยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกับส่งต่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพในครั้งที่ 6 ต่อไป จัดโดย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม