วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท คุณสุปราณี ลีสิริกุล รองประธานหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2562 (OTOP Product Champion : OPC) จังหวัดขอนแก่น

เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ( Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( Product Development) จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์