วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางกิติมา พัฒนภูทอง รองประธานหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวนการโครงการจัดมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562

เพื่อพิจารณารูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 6 โซน คือ

โซนที่ 1 เวทีกลาง ประกอบด้วย
-การเปิดงานอย่างสมพระเกียรติ
-การแสดงในพิธีเปิดงาน
-จุดรับชมการถ่ายทอดสด
-การแสดงมหรสพสมโภช ตลอด 3 วัน
โซนที่ 2 การสาธิตการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
-ศิลปะการต่อสู้ (มวยไทยโบราณ)
-หมอลำพื้นบ้าน
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
โซนที่ 3 การสาธิตผลิตภัณฑ์ของชุมชนคุณธรรม
-กลุ่มทอผ้าไหมไทยบ้านหัวฝาย
-สุภาณีไหมไทย
-หัตถกรรมคุ้มสุโข
-กลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนข่า
-ภาสกรไหมไทย
โซนที่ 4 การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น
-งานฝีมือร้อยมาลัย
-แกะสลัก
-จักสาน
โซนที่ 5 วิถีวัฒนธรรมของชุมชนอีสาน
โซนที่ 6 การจำหน่ายสินค้าชุมชน และอาหารพื้นบ้าน

ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. 2562 ณ สวนรัชดานุสรณ์ อ.เมืองขอนแก่น และจะมีพิธีเปิดงานมหรสพสมโภชอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 18.30 น. ณ สถานที่ที่จังหวัดนั้นๆกำหนดให้เป็นสถานที่จัดงาน