วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น นายวิษณุ อัครวิมุต กรรมการหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2562

ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อกลุ่มเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนบ้านน้องน้ำขุ่นเหนือ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
  2. กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านผาน้ำเที่ยง ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
  3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคขุนห้วยโจดพัฒนา บ้านโป่งแคร์ ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
  4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  5. สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด บ้านซำจาน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น