สมัครสมาชิกหอการค้าออนไลน์

ประเภท : นิติบุคคล

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัด
 • ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า
  ค่าลงทะเบียน 300 บาท
  ค่าบำรุงสมาชิกต่อปี 1,500 บาท
 • ค่าสมาชิกปีแรก 1,800 บาท
 • ค่าสมาชิกปีถัดไป 1,500 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์หรือ
  สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือ
  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 2 แผ่น ขนาด 1” หรือ 2”