สมัครสมาชิกหอการค้าออนไลน์

ประเภท : บุคคลธรรมดา

 • ร้านค้า/บุคคลธรรมดา
 • ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า
  ค่าลงทะเบียน 300 บาท
  ค่าบำรุงสมาชิกต่อปี 1,000 บาท
 • ค่าสมาชิกปีแรก 1,300 บาท
 • ค่าสมาชิกปีถัดไป 1,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือ
  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 2 แผ่น ขนาด 1” หรือ 2”