สมัครสมาชิกหอการค้าออนไลน์

ประเภท : สมทบ

 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัด/ร้านค้า
 • ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า
  ค่าลงทะเบียน 300 บาท
  ค่าบำรุงสมาชิกต่อปี 1,500 บาท
  รวมเป็นเงิน 1,800 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์ หรือ
  สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือ
  สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือ
  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 2 แผ่น ขนาด 1” หรือ 2”