วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.40 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ สร้างความรักความสามัคคีและความประทับใจในสถาบันให้แก่นักศึกษาใหม่ รวมถึงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย รักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม เพื่อให้คงอยู่สืบไป