วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

นายโชคชัย คุณวาสี ที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้าขอนแก่น นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์, ดร.ยุทธพล ทวะชาลี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (กรอ.จังหวัดขอนแก่น) ครั้งที่ 5/2562 เพื่อทราบถึงเรื่องการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด 5 กลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้เกิดการบูรณาการ โยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในกระบวนการ กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด/อ.ก.บ.ภ.ภาค และ ก.บ.ก./ก.บ.จ. และสืบเนื่องเรื่องการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน จังหวัดขอนแก่น การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมระบบราง จังหวัดขอนแก่น