วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

นายโชคชัย คุณวาสี ที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้าขอนแก่น, นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ รองประธานหอการค้าขอนแก่นได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยานและการบินจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2562 เพื่อทราบถึงการแก้ไของค์ประกอบคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานและการบินจังหวัดขอนแก่น และการจัดทำข้อมูลความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน ในด้านพื้นที่จัดตั้งอุตสาหกรรมอากาศยานและการบิน ศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่ รูปแบบการลงทุน ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ และแนวทางการดำเนินงานของสนามบินอู่ตะเภาสังกัดกองทัพเรือ ที่ได้พัฒนาเป็นท่าอากาศยานสากลสนามบินพาณิชย์และการจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยาน

หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. เป็นการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมระบบราง เพื่อทราบถึงการจัดทำข้อมูลความพร้อมของจังหวัดก่อนแก่นในการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมระบบราง ในด้านพื้นที่จัดตั้งอุตสาหกรรมระบบราง ศักยภาพของหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่ รูปแบบการลงทุน แนวทางการประสานความร่วมมือกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ