วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Convention 3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น

นายโชคชัย คุณวาสี ที่ปรึกษาอาวุโส หอการค้าขอนแก่น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย, นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ , นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล รองประธานหอการค้าขอนแก่น นายภารณ ธีรภานุ รองเลขาธิการหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อการและการมีส่วนร่วมของประชาชน (สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ : จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1 ) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุขสุขสร้างได้” เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายและนำมาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับการกำหนดกรอบพื้นที่เพื่อการจัดทำผังเฉพาะ (specific plan) พื้นที่ในรัศมี 3 กิโลเมตรรอบสถานีรถไฟขอนแก่น และกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อการออกแบบพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ TOD จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ เมืองต้นแบบ TOD ได้พิจารณาจากศักยภาพ โอกาส และความพร้อม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆได้แก่

1. เศรษฐกิจเข้มแข็งโดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (DPP) นอกภาคเกษตรสูง
2. แรงงานขนาดใหญ่ โดยมีจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรสูง และมีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวสูง
3. อัตราส่วนการเพิ่มของประชากรเมืองสูงและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา TOD เนื่องจากมีปัญหาจราจรติดขัด ปัญหามลพิษทางอากาศไปในเมือง
4. พื้นที่มีความพร้อมในการพัฒนา เช่น เป็นเมืองที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการหรือมีแผนงาน/โครงการอยู่ในระยะเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและระบบราง สำหรับจังหวัดขอนแก่นและเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมสูง และในอนาคตยังมีแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทางรางขนาดใหญ่ผ่านจังหวัดหลายโครงการ

ซึ่งการพัฒนาเมืองต้นแบบ TOD จะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ช่วยกระจายความเจริญและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป