Home

Slider

ข่าวสารหอการค้า

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
วันที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น
ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 

นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ รองประธานหอการค้าขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 14 เพื่อร่วมรับทราบถึงรายงานสถานการณ์ ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 และ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19Image attachmentImage attachment

วันที่ 9 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น
ณ ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ รองประธานหอการค้าขอนแก่นร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 14 เพื่อร่วมรับทราบถึงรายงานสถานการณ์ ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 และ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19
... See MoreSee Less

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 13:00 น
ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
นายประภาส เกียรติวีรวัฒนา กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบหลักเกณฑ์ด้านกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม และด้านที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินไมซ์ ซิตี้Image attachmentImage attachment

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 13:00 น
ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น
นายประภาส เกียรติวีรวัฒนา กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดข้อมูลและเอกสารประกอบหลักเกณฑ์ด้านกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม และด้านที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกจังหวัดขอนแก่น เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินไมซ์ ซิตี้
... See MoreSee Less

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุม กรอ. จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ... See MoreSee Less

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 
เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
 คุณภาณิน กิจจรรยา รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมกำหนดคณะกรรมการราคาหลักทรัพย์ ประจำเดือน เมษายน 2564 เพื่อประกอบการขายทอดตลาดหลักทรัพย์ ในเขตจังหวัดขอนแก่นImage attachmentImage attachment

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564
เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
คุณภาณิน กิจจรรยา รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมกำหนดคณะกรรมการราคาหลักทรัพย์ ประจำเดือน เมษายน 2564 เพื่อประกอบการขายทอดตลาดหลักทรัพย์ ในเขตจังหวัดขอนแก่น
... See MoreSee Less

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564    เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น ร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมเสนอแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ และระดมความคิดเห็นภาพรวมกรอบแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลImage attachmentImage attachment

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าขอนแก่น ร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมเสนอแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ และระดมความคิดเห็นภาพรวมกรอบแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
... See MoreSee Less

Load more

ทางลัดสู่ข้อมูลที่น่าสนใจ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Load more