ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในช่วงเวลาที่ท่านแจ้งไว้
—–
เอกสารที่ต้องเตรียม
  • 1) สำเนาหนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์หรือ
    – สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือ
    – สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
  • 2) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
  • 3) รูปถ่าย 2 แผ่น 1″ หรือ 2″
———-

วิธีการชำระเงิน
  • โอน ผ่านบัญชีธนาคาร และแนบหลักฐานการโอน
  • เช็ค นำเช็คไปยื่นที่หอการค้า พร้อมยื่นเอกสาร
  • เงินสด ชำระเงินสดได้ที่หอการค้า พร้อมยื่นเอกสาร
เลขที่บัญชี
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
เลขที่บัญชี 511-302986-0
QR Code

เมื่อท่านชำระค่าสมัครสมาชิกโดยการโอนเงิน โปรดยืนยันการชำระเงินที่เมนู แจ้งชำระค่าสมัครสมาชิกใหม่